ACTIEVOORWAARDEN SPAARACTIE: KNORR-TUPPERWARE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Unilever Belgium NV, gevestigd te 1190 Brussel (Vorst), Humaniteitslaan 292, met ondernemingsnummer 0438.390.312, hierna te noemen: "Unilever".

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in BelgiŽ en in Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers en personeel van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.unilever.be.

Artikel 3 Actievoorwaarden

1. Deze actie loopt van 01/09/2012 tot en met 30/04/2013 om middernacht.
2. De actie is een spaaractie: Om geldig aan deze actie deel te nemen, moet de deelnemer de spaarkaart volledig (in)vullen. Spaarkaarten zijn beschikbaar op www.knorr.be en in de winkelpunten. De kaart moet het correcte aantal barcodes bevatten die te vinden zijn op alle Belgische Knorr-producten (geproduceerd voor Unilever Belgium NV, Humaniteitslaan 292, 1190 Brussel) evenals de volledige en leesbare persoonlijke gegevens van de deelnemer. De ingevulde kaart moet daarna opgestuurd worden naar : Spaaractie Knorr-Tupperware c/o Address System, Postbus 215, te 2800 Mechelen Mail. Het juiste bedrag (overeenkomstig het aantal barcodes op de spaarkaart) moet vervolgens gestort worden op het rekeningnummer. IBAN: BE11 0016 5117 7648 / BIC: GEBABEBB binnen de 7 werkdagen na verzending van de spaarkaart. Pas wanneer de overeenkomstige betaling ontvangen is, zal de spaarkaart verwerkt worden en zal het overeenkomstig Tupperwareproduct geleverd worden op het door de deelnemer meegedeelde adres.
Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een deelnemer niet correct blijken te zijn ondanks het feit dat Unilever zijn mogelijke heeft gedaan om deze deelnemer per email of telefoon te bereiken, dan kan Unilever daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Indien een verkeerd bedrag is gestort, indien het bedrag te laat is gestort of indien er een ander probleem met de verwerking zich voordoet, zal Unilever trachten contact op te nemen met de deelnemer via het door hem/haar ingevulde telefoonnummer en/of emailadres. Indien telefoonnummer en emailadres niet ingevuld zijn, zal Unilever geen contact opnemen, maar het eventueel reeds gestorte bedrag terugstorten en de niet-verwerkte spaarkaart terugsturen per post.
3. Een deelnemer kan onbeperkt spaarkaarten downloaden op www.knorr.be. Per gespaard Tupperware-artikel moet 1 spaarkaart volledig worden ingevuld. Meerdere spaarkaarten per persoon mogen apart of tegelijkertijd verzonden worden. De betaling van elke Tupperware-artikel moet apart gebeuren en niet in ťťn gezamenlijke storting. In de communicatie van elke storting moet er dezelfde naam vermeld worden als de op de spaarkaart aangegeven naam, alsook de vermelding Knorr / Tupperware spaaractie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendom) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.
3. Unilever is niet aansprakelijk voor fouten in verzending of andere fouten veroorzaakt door verkeerd of onvolledig ingevulde spaarkaarten.
4. Unilever is niet aansprakelijk voor fouten van De Post.
5. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot -:
- de door haar, bepaalde prijzen en producten;
- het wijzigen, onderbreken of beŽindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen en producten;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 5 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beŽindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beŽindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

Artikel 6 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons via het contactformulier beschikbaar op www.unilever.be.

Artikel 7 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.