Actievoorwaarden 'Becel Fietsen Actie'

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Becel Fietsen Actie', hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: 'Unilever'.


Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Er wordt slechts ťťn prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
5. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze actie loopt van 1 mei 2011 tot en met 31 mei 2011.
2. Je kan deelnemen aan de actie door een actieverpakking van Becel voor op brood te kopen. Op het folie onder de deksel van de Becel kuip staat een unieke code gedrukt. Ga met deze code naar www.becel.nl, vul de code en je persoonsgegevens in en je ziet direct of je gewonnen hebt.
3. Zodra je ziet dat je gewonnen hebt, wordt je gevraagd om je persoonsgegevens te controleren en te versturen naar Becel (via de daarvoor bestemde button), je ontvangt hiervan een bevestigingsemail. Binnen 4 weken na het winnen van de fiets ontvang je een brief met (een) Batavus dealer(s) bij jou in de buurt en een cheque waarmee je de Batavus Mambo Spring kunt ophalen.
4. Let op, elke code kan maar 1 x gebruikt worden.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De selectie van de unieke winnende codes en de daaraan verbonden prijzen heeft plaatsgevonden middels een trekking voorafgaand aan deze actie op een onpartijdige wijze. De door de computer gegenereerde lijst, met de winnende codes, is hierbij leidend in het bepalen wie de winnaar is van de fiets. De deelnemers met codes die niet op deze lijst staan, worden ook niet aangewezen als winnaars.
2. De winnaars van de actie zullen zo spoedig mogelijk bericht ontvangen zoals omschreven in artikel 3.3.
3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
4. Indien je een prijs hebt gewonnen omdat je een winnende code hebt (b.v. op een wikkel of product) die je deze aan Unilever te kunnen tonen. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt direct jouw recht op de prijs.
5. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

1. Becel geeft 310 Batavus Mambo Spring fietsen weg, t.w.v. 799,- Euro (adviesprijs).
2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.
3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Je garandeert dat jouw 'inzending/bijdrage' voor deze actie geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.
3. Unilever, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - schade als gevolg van:
- de door haar, uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beŽindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.
2. Je verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, om niet te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.
3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beŽindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beŽindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gehouden.
3. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht jouw inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden. Het is echter niet mogelijk voor Unilever om vooraf alle inzendingen te screenen.
4. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending/bijdrage, behoudt Unilever zich tevens het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn ook onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Op deze actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.