Actievoorwaarden Actie 'Axe Hair Refund'

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hierboven genoemde actie, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Unilever Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: 'Unilever'.


Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of NAW-gegevens).
2. Je garandeert dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze actie loopt van 26 juni t/m 5 augustus 2012 en is alleen geldig in Nederland.
2. Stuur je aankoopbewijs van een AXE HAIR product voorzien van bankrekeningnummer, naam en adres in een envelop zonder postzegel naar AXE, Antwoordnummer 1185, 6200 VB Maastricht.
3. Je ontvangt het gehele aankoopbedrag retour. Het retourbedrag wordt binnen 3 weken teruggestort op het opgegeven rekeningnummer.
4. Maximaal 1 deelname per adres/rekeningnummer/huishouden.
5. Alleen met een geldige kassabon recht op retour.
6. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor deze actie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Unilever, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

Artikel 5 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beŽindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beŽindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 6 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via Unilever Nederland B.V. Tel: 0800-BEL AXE NU/0800-2352 9368 (gratis). Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

Artikel 7 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.